• Ishonch telefoni: +998 71 230-12-91

2021/2022 укув йили учун тулов-контракт шаклида бир йиллик укитиш киймати

2021/2022 укув йили учун республика олий таълим муассасаларида бакалавриат таълим йуналишлари (магистратура мутахассисликлари)
буйича битта талабани тулов-контракт шаклида бир йиллик укитиш киймати

МИЦДОРЛАРИ

сум

Таълим сохаси ва йуналишлари

Бакалавриат кундузги (стипендия билан)*

Бакалавриат кундузги (стипендиясиз - базавий)**

Магистратура ва иккинчи мутахассислик кундузги (стипендия билан)*

Магистратура ва иккинчи мутахассислик кундузги (стипендиясиз - базавий)**

Бакалавриат

таълимнинг сиртки ва кечки шакли буйича

таълимнинг махсус сиртки шакли буйича

Иккинчи мутахассислик сиртки

2018/2019 укув йилидан бошлаб кабул килинганлар учун

2017/2018 укув йилида кабул килинганлар учун

I. ГУМАНИТАР СО\А

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика, шу жумладан касбий таълим

12 627 170

6 412 610

13 985 830

7 771 270

7 472 630

4 483 578

8 219 893

7 472 630

Санъат

13 985 830

7 771 270

15 344 490

9 129 930

8 967 156

5 978 104

9 714 419

8219 893

Гуманитар фанлар

12 627 170

6 412 610

13 985 830

7 771 270

7 472 630

4 483 578

8 219 893

7 472 630

шу жумладан:

 

 

 

 

 

 

 

 

шарк филологияси, туркий тиллар филологияси, роман- герман филологияси, таржима назарияси ва амалиёти, узбек-инглиз таржима назарияси ва амалиёти

13 306 500

7 091 940

14 665 160

8 450 600

8 219 893

5 230 841

8 967 156

8219 893

жауон сиёсати

16 023 820

9 809 260

17 382 480

11 167 920

11 208 945

7 472 630

11 956 208

9 714 419

Математика, амалий математика ва информатика, табиий фанлар

12 627 170

6 412 610

13 985 830

7 771 270

7 472 630

4 483 578

8 219 893

7 472 630

II. ИЖТИМОИЙ СО\А, ИЦТИСОД ВА \УКУ1<

 

 

 

 

 

 

 

 

Социология ва психология

12 627 170

6 412 610

13 985 830

7 771 270

7 472 630

4 483 578

8 219 893

7 472 630

Журналистика ва ахборот

12 627 170

6 412 610

13 985 830

7 771 270

7 472 630

5 230 841

8 219 893

7 472 630

Иктисод

15 344 490

9 129 930

16 703 150

10 488 590

10 461 682

6 725 367

11 208 945

8 967 156

шу жумладан: жауон иктисодиёти ва халкаро иктисодий муносабатлар

16 023 820

9 809 260

17 382 480

11 167 920

11 208 945

7 472 630

11 956 208

9 714 419

Хукук

16 023 820

9 809 260

17 382 480

11 167 920

11 208 945

7 472 630

11 956 208

9 714 419

III. ИШЛАБ ЧИЦАРИШ ВА ТЕХНИК СО\А

 

 

 

 

 

 

 

 

Мууандислик иши, ишлаб чикариш технологиялари

12 627 170

6 412 610

13 985 830

7 771 270

7 472 630

4 483 578

8 219 893

7 472 630

Компьютер технологиялари ва информатика, алока ва ахборотлаштириш, телекоммуникация технологиялари

13 306 500

7 091 940

14 665 160

8 450 600

8 219 893

5 230 841

8 967 156

8219 893

шу жумладан: ахборот-коммуникация технологиялари соуасида иктисодиёт ва менежмент

15 344 490

9 129 930

16 703 150

10 488 590

10 461 682

6 725 367

11 208 945

8 967 156

Архитектура ва курилиш

13 306 500

7 091 940

14 665 160

8 450 600

8 219 893

5 230 841

8 967 156

8 219 893

 

 

2

Таълим сох,аси ва йуналишлари

Бакалавриат кундузги (стипендия билан)*

Бакалавриат кундузги (стипендиясиз - базавий)**

Магистратура ва иккинчи мутахассислик кундузги (стипендия билан)*

Магистратура ва иккинчи мутахассислик кундузги (стипендиясиз - базавий)**

Бакалавриат

таълимнинг сиртки ва кечки шакли буйича

таълимнинг махсус сиртки шакли буйича

Иккинчи мутахассислик сиртки

2018/2019 укув йилидан бошлаб кабул килинганлар учун

2017/2018 укув йилида кабул килинганлар учун

шу жумладан: архитектура, кишлок уудудларини архитектура-лойиуавий ташкил этиш

13 985 830

7 771 270

15 344 490

9 129 930

8 967 156

5 978 104

9 714 419

8219 893

IV. КИШЛОК ВА СУВ ХУЖАЛИГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Кишлок, урмон ва балик хужалиги, кишлок хужалигида менежмент, кишлок хужалик техникаси, ветеринария, ирригация ва мелиорация

12 627 170

6 412 610

13 985 830

7 771 270

7 472 630

4 483 578

8 219 893

7 472 630

V. СОТЛИКНИ САКЛАШ ВА ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ

 

 

 

 

 

 

 

 

Согликци сакдаш

15 344 490

9 129 930

16 703 150

10 488 590

10 461 682

 

 

 

Ижтимоий таъминот

12 627 170

6 412 610

13 985 830

7 771 270

7 472 630

4 483 578

8 219 893

7 472 630

VI. ХИЗМАТЛАР СОХДСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Хизмат курсатиш соуаси

13 306 500

7 091 940

14 665 160

8 450 600

8 219 893

5 230 841

8 967 156

8219 893

шу жумладан: спорт фаолияти

12 627 170

14 Oktyabr 2021
Chop etish -->