• Ishonch telefoni: +998 71 230-12-91

Avtoreferatlar

* Каримов Улуғбек Нусратович - ГРЭМ ГРИН РОМАНЛАРИДА ЗАМОН ВА ҚАҲРАМОН КОНЦЕПЦИЯСИyuklash 

* БАХАДИРОВ ЖАХАНГИРМИРЗО АБДУМАЖИТОВИЧ - ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДАГИ ИЖТИМОИЙ РЕКЛАМАЛАРНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ТАДҚИҚИyuklash 

* SABIROVA GULNOZA SADIKOVNA - UMUMTA'LIM MAKTABLARI O'QITUVCHILARIGA INGLIZ TILI OLMOSHLARINI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'RGATISH METODIKASI - yuklash 

* МАМАТКУЛОВ ХУРШИД АБДУРАШИДОВИЧ - ПЕДАГОГЛАРДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАР БЎЙИЧА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АХБОРОТМЕТОДИК ТАЪМИНОТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* РАШИДОВА ФЕРУЗА МУСАЕВНА - ЎЗБЕКИСТОН УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА  CEFRНИ ТАТБИҚ ЭТИШНИНГ  КОНЦЕПТУАЛ-МЕТОДИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (инглиз тили мисолида) - yuklash

* ИСРАИЛОВА МАҲСУДА НИҒМАТУЛЛАЕВНА - ЛОТИН ТИЛИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ТАЛАБАЛАРИНИ ИНТЕЛЛУКТУАЛ-МАДАНИЙ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* АЛИМОВ ФАРҲОД ШАРАБИДИНОВИЧ - ИНГЛИЗ ТИЛИДА ЁЗУВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ (НОФИЛОЛОГИК ФАКУЛЬТЕТЛАР МИСОЛИДА) yuklash

* КУЛМАТОВ БАХРАМ ГУЛЯМОВИЧ - ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА ЎҚИТИШДА CEFR МЕЗОНЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* НАЗАРОВА МАДИНА АТАХАНОВНА - ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ МАТНЛАРНИ ЎҚИШДА ТАЛАБАЛАРНИ ЛЕКСИК ПОЛИСЕМИЯГА ЎРГАТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* АБДУЛЛАЕВА ФЕРУЗА СУЮНОВНА - ЮРИДИК ТЕРМИНЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (инглиз тили мисолида) - yuklash

* ТЎХТАСИНОВ ИЛХОМЖОН МАДАМИНОВИЧ - ТАРЖИМОН ТАЙЁРЛАШДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ЭКВИВАЛЕНТЛИК ҲОДИСАСИ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ - yuklash

* НАЗАРОВА САЙЕРА - ХИТОЙ ТИЛИГА ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЧЕТ ТИЛИ ЛЕКСИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* БУТАЕВ ШАВКАТ ТУРДАЛИЕВИЧ - АКАДЕМИК ЛИЦЕЙ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЛЕКСИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЛИНГВИСТИК ЛУҒАТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИ (инглиз тили мисолида) - yuklash

* АЗИЗОВА ФОТИМАХОН САИДБАХРАМОВНА - ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИ ЎРГАТИШНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида) - yuklash

* ТАЖИБАЕВ ГАЙРАТЖОН ШОВДОРОВИЧ - БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИГА ЧЕТ ТИЛ ЎҚИТИШДА КОММУНИКАТИВ ЁНДАШУВ - yuklash 

* РАҲМОНОВ АЗИЗХОН БОСИТХОНОВИЧ - ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КОММУНИКАТИВ КЎНИКМАЛАРИНИ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВОСИТАЛАРИ ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ (5-9 синф ўқувчилари мисолида) -  yuklash

* АБДУЛЛАЕВА САИДАХОН НУРИТДИНОВНА - АКАДЕМИК ЛИЦЕЙ ЎЗБЕК ГУРУҲЛАРИДА РУС ТИЛИНИ ЎРГАТИШДА ИМЛО КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА КОММУНИКАТИВ ЁНДАШУВ - yuklash

* ЖЎРАЕВ АБДУНАЗАР ХАТАМНАЗАРОВИЧ - ИСПАН ТИЛИДА ТАЛАБАЛАР КОММУНИКАТИВ МАЛАКАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

ГУЛЯМОВА МАВЛУДА ХАМИТОВНА - ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВ -yuklash

МУРАДКАСИМОВА КАМОЛА ШУХРАТОВНА   - ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАР КЎНИКМА ВА МАЛАКАЛАРИНИ БАҲОЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ   yuklash

САЛИШЕВА ЗИЛОЛА ИСМАИЛОВНА - ЎЗБЕК ТИЛИ МАШҒУЛОТЛАРИДА ТАЛАБАЛАР МОНОЛОГИК НУТҚИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (рус гуруҳларида)  yuklash

ДЖУРАЕВ ДИЛШОД МАМАДИЯРОВИЧ - ХИТОЙ ТИЛИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ yuklash

КУШИEВA НOДИРA ҲAБИБЖOНOВНA 
ТAЛAБAЛAРГA ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДA КЛAСТEРЛИ ЁНДAШУВ XУСУСИЯТЛAРИyuklash

САМАТОВА БАРНОХОН РАВШАНХАНОВНА 
ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА НОФИЛОЛОГИК ЙЎНАЛИШ ТАЛАБАЛАРИНИНГ МОТИВАЦИЯСИ  (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЙЎНАЛИШИ МИСОЛИДА) yuklash

МАХМУДОВА НАРГИЗА АЛИМОВНА

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС ИЖОДИДА ТАРБИЯ РОМАНИ ЖАНРИ ТИПОЛОГИЯСИ -yuklash

БЕГМАТОВА РАЪНА ФАХРИДДИНОВНА

НЕМИС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЮКЛАМАЛАРНИНГ СЕМАНТИК, СИНТАКТИК ВА СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ -yuklash

АКРОМОВ УЛУҒБЕК ШАРОБИДДИНОВИЧ

Ж-М. ГЮСТАВ ЛЕ КЛЕЗИО АСАРЛАРИ ПОЭТИКАСИ -yuklash

ҚОДИРОВА ФАЗИЛАТ ШУКУРОВНА

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ ТАСВИРИЙ САНЪАТ ВА ДИЗАЙНГА ОИД ТЕРМИНЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ -yuklash

ИМ СВЕТЛАНА БОРИСОВНА

СЎЗ ТОВУШ ҚОБИҒИ СИНТЕЗИ ЖАРАЁНИДАГИ МОРФОНОЛОГИК ҲОДИСАЛАР (От сўз туркуми мисолида) -yuklash

ТАДЖИБАЕВА ДИЛБАР АХМЕДОВНА

КИЧИК МАКТАБ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ЧЕТ ТИЛИ КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ (немис тили мисолида) -yuklash

ЗИЯЕВА СЕВАРА АНВАРОВНА

ЛИНГВИСТИК ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИ НЕМИС ТИЛИДА ЎҚИТИШДА СОЦИОЛИНГВИСТИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ -yuklash

НАСИРОВА УМИДА КАМОЛОВНА

КАСБ-ҲУНАР КОЛЛЕЖЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДАГИ НУТҚ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ -yuklash

ИСРОИЛОВА ДИЛДОРА МУХТОРОВНА

НОФИЛОЛОГИК ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИДА ТАЛАБАЛАРНИ ФАНЛАРАРО БОҒЛИҚЛИКДА КАСБГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ИНГЛИЗ ТИЛИГА ЎҚИТИШ (Технология факультети мисолида) -yuklash

САРИМСОКОВ ХУРШИД АБДИМАЛИКОВИЧ

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА СПОРТ ТЕРМИНЛАРИНИНГ ЧОҒИШТИРМА ТАДҚИҚИ -yuklash

АТАБОЕВ НОЗИМЖОН БОБОЖОН ЎҒЛИ

ИНГЛИЗ ТИЛИ КОРПУСИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ (СОСА мисолида) -yuklash

АБДУГАНИЕВА ДЖАМИЛЯ РУСТАМОВНА

ТИЛ ОТМЛАР ТАЛАБАЛАРИНИ КЕТМА-КЕТ ТАРЖИМАГА ЎРГАТИШНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ -yuklash

010.jpg

Chop etish
-->